• http://vizzybull.com.vn/detailnews/Danh-sach-diem-phan-phoi-Vizzybull.html
TOP
Thông tin :

Tại Úc

Công ty Vizzybull

Địa chỉ: Số 6, 159 Đường Denision, Hamilton, Thành phố Newcastle, Bang NSW 2304, Úc

Mobil: (61) 4 91115645/ 4 23630321

Email: sales@vizzybull.com.au

Website: http://vizzybull.com.au/

Tại Việt Nam

Văn phòng đại diện công ty Vizzybull tại Việt Nam

Công ty TNHH Đầu tư Vizzy

Địa chỉ: Km 4,5, Đường 10 Vụ Bản, Nam Định, Việt Nam

Điện thoại: (84) 3503 986320

Email: sales@vizzy.com.vn

Thông tin liên hệ